Celebrants at Rev Pinkney's birthday pledge to fight on