Philadelphia's Latino Clergy to Endorse Cheri Honkala